N Y   C O M P U T E R

Innovation

고객만족을위한 고품질 정책으로 믿을 수 있는 제품을 약속합니다.

 

타워형

슬림형

전체

10세대

9세대

AMD

 

NY-D95PE00

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-9500

M/B : H310

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : -

VGA : Intel UHD 630

 

NY-D95PE20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-9500

M/B : H310

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-D95PE20D

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-9500

M/B : H310

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-D97PE20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-9700

M/B : H310

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-D97PF20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-9700

M/B : H310

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U101OE00

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i3-10100

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : -

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U101OE20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i3-10100

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U101OE20D

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i3-10100

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U101OF00

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i3-10100

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : -

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U101OF20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i3-10100

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U105OE00

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : -

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U105OE00D

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : -

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U105OE01

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : -

VGA : Geforce GT730

 

NY-U105OE20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U105OE20D

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U105OE23

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GTX1650

 

NY-U105OF00

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : -

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U105OF20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U105OF20D

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U105OF23

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GTX1650

 

NY-U105OH20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 16GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U105OH23

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 16GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GTX1650

 

NY-U105OI20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 16GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U105OI23

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i5-10500

M/B : H410

RAM : DDR4 16GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GTX1650

 

NY-U107OE00

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : -

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U107OE20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U107OE20D

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U107OE21

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GT730

 

NY-U107OE23

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GTX1650

 

NY-U107OF00

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : -

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U107OF01

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : -

VGA : Geforce GT730

 

NY-U107OF20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U107OF20D

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U107OF23

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 8GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GTX1650

 

NY-U107OH20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 16GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U107OH23

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 16GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GTX1650

 

NY-U107OI20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 16GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Intel UHD 630

 

NY-U107OI23

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 16GB

SSD : 500GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GTX1650

 

NY-U107OI34

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 16GB

SSD : 500GB

HDD : 2TB

VGA : Geforce GTX1660

 

NY-U107ON34

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : Intel® Core™ i7-10700

M/B : H410

RAM : DDR4 32GB

SSD : 500GB

HDD : 2TB

VGA : Geforce GTX1660

 

NY-DR32AG20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : AMD Ryzen3 3200G

M/B : A320

RAM : DDR4 8GB

SSD : 120GB

HDD : 1TB

VGA : Radeon Vega 8

 

NY-DR32AE00

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : AMD Ryzen3 3200G

M/B : A320

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : -

VGA : Radeon Vega 8

 

NY-DR32AE20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : AMD Ryzen3 3200G

M/B : A320

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Radeon Vega 8

 

NY-DR34AG20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : AMD Ryzen5 3400G

M/B : A320

RAM : DDR4 8GB

SSD : 120GB

HDD : 1TB

VGA : Radeon Vega 11

 

NY-DR34AE00

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : AMD Ryzen5 3400G

M/B : A320

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : -

VGA : Radeon Vega 11

 

NY-DR34AE20

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : AMD Ryzen5 3400G

M/B : A320

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Radeon Vega 11

 

NY-DR35AG21

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : AMD Ryzen5 3500

M/B : A320

RAM : DDR4 8GB

SSD : 120GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GT730

 

NY-DR35AE01

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : AMD Ryzen5 3500

M/B : A320

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : -

VGA : Grforce GT730

 

NY-DR35AE21

OS : Windows 10 Home / Windows 10 Pro
엔와이컴퓨터는 비즈니스용 Windows 10 Pro
사용을 권장합니다.

CPU : AMD Ryzen5 3500

M/B : A320

RAM : DDR4 8GB

SSD : 250GB

HDD : 1TB

VGA : Geforce GT730

 

Family Site : 케이원

(주)엔와이컴퓨터 | 사업자등록번호 106-81-65222 | 대표이사 이재원
대표번호 : 1566-0829
본사/사업부 : 서을특별시 금천구 가산디지털2로 14, 1403호(가산동, 대륭테크노타운 12차)
서비스 : 서울 금천구 가산디지털단지2로 18 대륭테크노타운 1차 605호 / (태블릿 AS입고는 엠피지오 업체에 접수 1599-0730)
공장 : 경기도 파주시 송학3길 26(야당동)
Copyright©NYCOMPUTER Co.,Ltd.All Rights Reserved